Leiekontrakt mellom utleier og leietaker for sesong.

LEIEKONTRAKT

Følgende leiekontrakt er i dag inngått mellom Buttingsrud Camping (heretter kalt Utleier) og

 

Navn               …………………………………………… (heretter kalt Leietaker)

 

Adresse           …………………………………………….                 

 

…………………………………………….                            

 

E-post              ……………………….……………………                            

 

Mobil              …………………………………………….

 

Fødselsdato     …….............................................................

 

Plass nummer  .……………………………………………

 

Målerstand/dato …………………………………………….

 

 

1. LEIEOBJEKTET – ANVENDELSE

Leieforholdet omfatter plass for campingvogn på anvist sted på campingområdet.

Vognen kan benyttes av eier, samt dennes foreldre/svigerforeldre eller leietakers barn/barnebarn. Skal andre bruke vogna tar de kontakt med utleier for avtale.

Leietaker har rett til parkering av en bil på tildelt plass og til kortvarig parkering på felles parkeringsplass ved siden av campingplassen.

 

2. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Avtale om leie av Campingplass inngås for ett år om gangen. Avtalen starter 1. mai hvert år og opphører 30. april hvert år.

 

Eventuelt vedr. fornying:

Hver av partene kan si opp leiekontrakten med skriftlig varsel med minst en måneds skriftlig varsel til opphør. Dersom leiekontrakten ikke sies opp skriftlig innen 30. mars, skal den anses som fornyet for påfølgende år (fra 1. mai samme året) på samme vilkår.

Leieforhold som inngås i et kalenderår, løper til 1. mai med samme rett til fornyelse som i avsnittet ovenfor.

 

Denne leiekontrakt er inngått med virkning fra 01.05.2017

 

3. LEIESUM

Årlig leiesum er pr. 1. mai 2017:

  • Pris A: plassbekreftelse innen 20. mars         kr 3000,- inkl. 10 % mva.  
  • Pris B: sommerleie innen 20.juni                   kr 6000,- inkl. 10 % mva.
  • Pris C: vinterleie innen 20. september           kr 3000,- inkl. 10 % mva.

 

Betaling skjer forskuddsvis.

Utleier forbeholder seg retten til en årlig justering av leiesummen. Utleier står fritt til å fastsette prisen på leiesum og alle tjenester. Årlig leiesum kan justeres med 2 måneders varsel, og kunngjøres ved utsendelse av giro og brev/ epost i løpet av første halvdel av februar. Ved eventuell mva. justering skjer justeringen uten varsel hele året.

Utleier fakturerer leiesummen fordelt på tre avdrag, derav første avdrag med forfall i mars, andre avdrag i juni og siste avdrag i september.

 

Eventuelt: Fraflytting før 15. juli (alternativt: Fraflytting i løpet av avtaleperioden)

Dersom leietaker flytter fra campingplassen før 15. juli, frafalles tredje avdrag.

 

4. VANN, STRØM M.V.

Vann til vannposter blir satt på når det ser ut for at kulda har gitt seg. Normalt er det vann fra mai og til oktober. Sanitærbygget er åpent hele året. Hver leietaker har eget strømuttak nummerert med samme nummer som plassnummeret. Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leiesummen. Måler avleses minst 2 ganger pr år. Pris er 1,50 kr pr kwh. Leietaker holder selv strømkabel inn til vogn, og sørger for at denne er av godkjent kvalitet. Leietaker skal påse at strømkabelen (min. 2x2,5 mm2 + jord) fra tilkoblingsboks og til inntaket i vognen er hel, i hel lengde og i forskriftsmessig stand. Støpsel og stikkontakt må også være forskriftsmessig.

Utleier skal lese av måler før vogna tas ut av eller inn på området (gjelder nye leietakere eller leietakere som skal flytte). Leietaker skal også notere eget strømforbruk og er selv ansvarlig for eget strømuttak. Leietaker må selv sørge for at ingen andre bruker strømuttaket (i sommersesongen).

Leietaker kan kontakte resepsjonen for påsetting av strøm dagen før ankomst.  Dette må skje innen kl. 16.00 dagen før.

Leietaker sørger selv for å skru av sin egen strøm ved avreise.

 

5. LEIETAKERS PLIKTER

Leietaker plikter å holde seg oppdatert om og følge retningslinjer for campingplassen, brannforskrifter og ordensreglement.

Leietaker skal holde den leide plass godt ved like. Vedlikehold omfatter bl.a. ettersyn og ordinært vedlikehold av:

 Campingvognen (inkl. vask innvendig og utvendig, snømåking mv.)

 Eventuelle anlegg eller innretninger på den leide plass

 Strømkabler og eventuelle kabler, ledninger eller slanger som leietaker selv har satt opp

 Gress på hele arealet på leid plass klippes av leietaker

Det skal holdes ryddig og ordentlig rundt vogna.

Vogna skal ha brannforsikring.

 

Leietaker skal behandle den leide plass med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å erstatte all skade utover vanlig slitasje som skyldes uaktsomhet fra ham selv eller noen han har gitt adgang til plassen.

Leietaker må gjøre seg kjent med og overholde ordensreglement for Buttingsrud Camping.

I tillegg til de ordinære ordensreglementene for alle gjester gjelder følgende regler for leietakere med langtidskontrakt:

  • Gressklipping, kantklipping, bygging mv.:

Gressklipping, bygging og andre støyende vedlikeholdsaktiviteter bes unngått på lørdager etter kl.18 og på søndager.

  • Avfall:

Avfall legges i avfallsdunkene og kildesorteres etter gjeldene regler. Det er kun tillatt å kaste normalt husholdningsavfall og småavfall som går i en bærepose. Resten må kjøres til miljøstasjon/ gjenvinningsstasjon.

 

Brudd på ordensregler kan være oppsigelsesgrunn.

 

 

 

 

6. UTLEIERS PLIKTER

Utleier plikter å stille den leide plass til rådighet for Leietaker til avtalt tid og i avtalt stand.

Utleier plikter å gi Leietaker tilgang til tilkoblingspunkt for strøm.

Det til en hver tid gjeldende reglement plikter Utleier å sette opp på oppslagstavle i servicebygg. Ved endringer i reglement kunngjøres det på epost og på oppslagstavle i servicebygg.

 

 

7. BYGGING PÅ CAMPINGPLASSEN

Dersom Leietaker ønsker å bygge noe, som for eksempel isocamp, terrasse, levegg, blomsterbed med mer, skal skisser forelegges Utleier for forhåndsgodkjennelse før noe arbeid igangsettes. Dette gjelder både for nybygg og ved endringer av eksisterende bygg, konstruksjoner og infrastruktur, både innendørs og utendørs.

Det skal alltid være minimum 3 meter mellom vogner inkl. tilbygg.

Det til enhver tids gjeldende regelverk for bygging på Buttingsrud Camping skal følges. Regelverket fås ved henvendelse til daglig leder.

EL-kontroll skal utføres før isocamp tas i bruk eller etter enhver endring av bygget, og dokumentasjon fra godkjent kontrollør skal legges fram for campingplassen.

I følge reglement skal byggverk på campingplassen ha diskret og landskapsvennlig farge.

Det forutsettes at gjeldende brannforskrifter blir fulgt.

Vis hensyn ved snekring og unngå snekring på søndager og i ferietiden.

 

8. BRANNVERN

Vogneier har selv ansvar for at vogna er brannteknisk i orden. Det er påbudt med røykvarsler i campingvogn. Vi krever dessuten at vogna har brannslukningsapparat. Hvis du bruker gass, SKAL du også ha gassvarsler. Det er viktig at ingen oppbevarer mer enn 1 ekstra propandunk i vogna.

Det er strengt forbudt å oppbevare mer enn fem liter bensin i eller rundt vogna. Større mengder bensin skal lagres i båt eller bil hvor dette er lovlig. Fulle gassbeholdere SKAL ikke ligge under vogna. Fulle gassbeholdere SKAL alltid stå oppreist. Husk at gasslanger skal skiftes hvert 5. år. Det gjelder også gasslanger til gassgrill og gassovn. Gassovner og griller skal ikke forlates uten oppsyn når disse er tent.

Leietager plikter å orientere seg om hvor brannslukningsapparater og vannstasjoner finnes på plassen.

BRANNINNSTRUKS For: BUTTINGSRUD CAMPING

Gjør deg kjent med brannslukningsutstyr og røykvarsler i egen enhet og i/på fellesarealer!

Ved BRANN skal du:

VARSLE                                Ring brannvesenet –telefon 110

                               Varsle de nærmeste naboer     

REDDE                  Bistå med evakuering av de nærmeste naboer til det fri.

                               Hold deg selv og andre utenfor fare.

SLUKKE                                Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke med tilgjengelig brannslukningsutstyr.

Hvis ikke –Prøv å begrense spredning: lukk dører og vinduer, slå ned tomme telt.

 

RØMME              Evakuer bygninger, telt, vogner uteområder.

Samlingssted: Minigolfbanen ved resepsjonen.

HJELPE                 Bistå ansvarlig personell

Veiled brannvesenet

 

9. FORBUD MOT FREMLEIE OG OVERDRAGELSE

Fremleie eller overdragelse av leiekontrakten er i utgangspunktet ikke tillatt. Ved spesielle anledninger kan det likevel søkes om tillatelse til fremleie for en periode. Når det er venteliste for å få plass på campingplassen, forbeholder Utleier seg retten til fritt å utpeke ny leietaker. Leietaker kan ikke ta seg betalt for overdragelse av leieobjektet. Ved godkjent søknad på fremleie er det Utleier som krever leie av ny/midlertidig Leietaker.

 

Alternativt: Etter godkjennelse av Campingsplassens eier, er det lov å selge vogn med plass, mot en provisjon på 10%, som tilfaller campingplassen. Utleie av private vogner er tillatt, men maks to uker pr. sesong! Avtale om utleie skal inngås med campingplassen FØR dette skjer! Campingplassen skal ha navn, adresse og telefon til leietaker. Om vogner blir utleid mer en 2 uker kreves et gebyr på 50% av leien!

 

 

10. BÅTPLASS

Alle båter og fortøyningspunkter skal merkes med navn. Plassering av båter skal kun skje etter avtale med Utleier og gjeldende priser betales.

 

11. FRAFLYTTING

Leietaker plikter ved fraflytting å sette plassen i godt vedlikeholdt, ryddiggjort og rengjort stand. Leietaker har, for egen regning, plikt til å fjerne fast inventar så som levegger, ledninger og andre faste installasjoner som Leietaker selv har montert/oppført. Skader på plassen som da måtte oppstå skal utbedres av Leietaker, evt. erstattes av denne. Leietaker kan etter skriftlig avtale med Utleier, avtale at slike gjenstander eller innretninger blir igjen på plassen ved fraflytting.

Er gjenstander eller innretninger ikke fjernet ved leiekontraktens opphør, kan Utleier fjerne disse på Leietakers bekostning og på Leietakers ansvar. Eventuelt kan Utleier overta disse vederlagsfritt. Eventuell campingvogn som står på plassen vil bli fjernet, og det vil bli avkrevd kr 250,- pr. døgn i leie fra leiekontraktens utløp og fram til campingvognen blir fjernet. Campingvognen kan holdes tilbake inntil kostnadene med oppbevaringen dekkes, eller betryggende sikkerhet stilles.

 

12. FORCE MAJEURE

Når det gjelder force majeure (vind, regn, flom osv.) eller hendelser som campingplassen ikke rår over, medfører dette ikke at innbetalt beløp refunderes eller at det blir avslag i avgifter. Skulle problemer oppstå i forbindelse med de nevnte hendelser, så vil campingplassens eier hjelpe til så godt det lar seg gjøre.

 

13. MISLIGHOLD

Dersom denne kontrakt, reglement for Buttingsrud camping eller generelt Norsk campingreglement (oppslått på oppslagtavla i servicebygg) vesentlig eller gjentatte ganger misligholdes av Leietaker eller av de som bor i vognen, kan leiekontrakten sies opp med øyeblikkelig virkning.

Blir leiesummen eller andre tilleggstjenester, ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan Leietaker kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i tvangsfullbyrdelsesloven. Flytter ikke Leietaker når leietiden er ute, kan Leietaker kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i tvangsfullbyrdelsesloven.

 

14. TVISTER

Tvister mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av nærværende avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. I den utstrekning partene ikke blir enige, skal saken avgjøres etter norsk rett for de alminnelige domstoler i den rettskrets hvor eiendommen har verneting,

 

15. AVTALEN

Nærværende avtale er utferdiget i 2 likelydende eksemplarer, hvoretter utleier og leietaker beholder hver sitt.

 

 

Leietaker  

 

Sted   ………………………………

 

Dato   ………………

 

Signatur………………………………….  

 

For Utleier

 

Sted   …………………………………

 

Dato   ………………

 

Signatur   ……………………………………